Regulamin gabinetu Kobidka

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług gabinetu Kobidka z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 39 zwanego dalej “Gabinetem”. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Gabinetu na rzecz klientów w jego siedzibie.

3. Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Gabinecie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu

§2 UMAWIANIE WIZYT 

1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w gabinecie lub telefonicznie. 

2. Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług. 

3. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty. 

4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie. 

5. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 48 godzin przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 48 godzin przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Gabinet. 

6. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. 

7. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność. 

8. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Gabinet zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta. 

9. Jeśli Gabinet odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi. 

10. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Gabinetu, Usługa nie zostanie skrócona

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU 

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 

3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Gabinet. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług). 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

§5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Gabinet ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii. 

2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie. 

§6 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w Gabinecie gotówką, kartą płatniczą lub personalizowanych voucherem przygotowanym przez Gabinet.

2. Zadatek należy uiścić gotówką lub kartą na miejscu albo przy pomocy płatności online, poprzez link wysłany przez Gabinet w wiadomości SMS.

 3. Cennik Usług dostępny jest w Gabinecie i na stronie www.kobidka.pl

 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów. 

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji. 

6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej

§7 VOUCHERY I PAKIETY

 1. Gabinet prowadzi sprzedaż voucher-ów i pakietów.

 2. Pakiety uprawniają do odbycia określonej liczby takich samych Zabiegów, w określonym na pakiecie czasie.

3. Vouchery są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Gabinecie ( imienne i uprawniają do odbycia określonej usługi zapisanej na voucher-ze.)

4. Vouchery i pakiety nie podlegają wymianie na gotówkę.

5. W przypadku płatności voucherem nie wydaje się reszty. 

6. Zabieg umówiony w ramach pakietu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego minimum 24 godzinnego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na pakiecie. Pozostałe zabiegi w ramach pakietu wciąż mogą zostać wykorzystane. 

8. Pakiety nie mogą zostać przekazane innej osobie. 

9. Vouchery mogą zostać przekazane innej osobie (vouchery są imienne i mogą być przekazane innej osobie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, które są rozpatrywane wyłącznie przez pracowników Gabinetu)

§8 REKLAMACJE 

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem. 

2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi.

3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem poleconym. 

 4. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Gabinet spełni żądania klienta. 

6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Gabinet ma 14 dni kalendarzowych.

 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę. 

8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu. 

9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Gabinetu.

 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Gabinet zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania. 

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Gabinetu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024

Scroll to Top